Yazara Açıklama

GÜNCEL GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI

Güncel Gastroenteroloji Dergisi; gastroenteroloji ile ilişkili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alışverişini sağlayacak derleme makale kabul eden ve yayımlayan sürekli bir yayındır.

Gönderilen yazılar dergi editör ve editör yardımcıları, bilimsel danışma kurulu ve konu ile ilgili en az iki hakem onayından geçtikten sonra yayımlanır.

Bilindiği gibi derleme makaleler yazar/yazarların kendi ilgi alanları ile ilgili yapılan akademik çalışmaları inceledikleri ve değerlendirdikleri bilimsel üretimlerdir. Yazar/yazarlar belirli bir konu ile ilgili hem tarihsel süreçte yapılanları hem de en yeni çalışmaları okurlar, okuduklarına yeniden yorum katarlar, çalışmaların eksik ya da güçlü yönlerini ortaya koyarlar ve böylece okuyucuya belirli bir konu veya alandaki bilgi birikimini özet bir halde aktarmış olurlar.

Derleme makaleler incelenen araştırma konusu ile doğrudan ilişki içinde olmalı, konu hakkındaki bilgilerin özet ve sentezini içermeli, tartışmalı veya eksik kısımlar belirtilmeli ve ileriye yönelik araştırma ihtiyacı olan alanlar ortaya çıkarılmalıdır. Bu doğrultuda yazılan  derleme makale hem yazarın/yazarların ilgilendikleri konu ile ilgili akademik çalışmaları en yeni çalışmalar dahil derinlemesine inceleyerek bilgilerini güncelleme, hem de okuyucuların tek bir makale ile anlatılan konu ile ilgili enine boyuna bilgi sahibi olmalarına olanak sağlar. Bu nedenle “Derleme Makale” özenle hazırlanıp yazılması gereken bilimsel üretimlerin başında gelir.

Güncel Gastroenteroloji Dergisinde ağırlıklı olarak eğitim amacı güden derleme yazıların yanı sıra, klinik yaklaşımda yol gösterecek literatürle desteklenmiş, güncel inceleme ve gözlemlere ve gastroenteroloji alanındaki teknolojik gelişmelere dair yazılara da yer verilecektir. Yazarların kendi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmasına özen gösterilecektir.

Yazı kabulü guncel.tgv.com.tr adresinden ulaşılabilecek online makale kabul ve değerlendirme sistemi üzerinden yapılacaktır. Sistem hazırlık aşamasında olduğundan yazıların şimdilik bilgi@tgv.org.tr adresine e-posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Yazar/yazarlar ayrıca Yayım Hakkı Devri sözleşmesini de imzalayarak göndermelidirler (https://guncel.tgv.org.tr/index.asp?sayfa=12).

Yayımlanmak üzere gönderilen bütün makalelerin derginin yazım kurallarına göre hazırlanmış olması gerekir. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayımlanması uygun görülürse dergide basılır. Editör konunun özelliğine göre gerekli gördüğünde, yazıyı yayım kurulunda yer alan hakemler dışında hakemlere gönderebilir.

Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayın için gönderilmemiş olması gerekir. Daha önce kongrelerde tebliğ edilmiş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu özelliği belirtilmek üzere kabul edilebilir. Yayımlanması için gönderilen yazıların geri alınması istenirse yazarın bir dilekçe ile başvurması gerekir.

Derleme makale aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:

  1. Başlık (Türkçe ve İngilizce): Araştırma konusunu net bir şekilde ve mümkün olduğunca az kelimeyle açıklayabilmelidir.
  2. Kısa Başlık (Türkçe ve İngilizce): En fazla 5 kelime ile makale hakkında bir fikir verebilmelidir.
  3. Özet (Türkçe ve İngilizce): En fazla 250 kelime olmalı, derlemenin konusu ve amacı açıkça belirtilmeli, konu hakkında kısa bilgi verilmelidir. Özetlerde kısaltma kullanılmamalıdır.
  4. Anahtar Kelimeler (Türkçe ve İngilizce): Konuyu araştırmaya yarayacak en az üç, en fazla beş anahtar kelime yazılmalıdır.
  5. Giriş: İncelenen kaynaklar ışığında konu hakkında genel bilgiler özetlenmeli, derlemenin amacı ve gerekçesi açıklanmalıdır.
  6. Ana Metin: Yararlanılan kaynaklardan elde edilen bilgiler ve düşünceler belirli bir akış düzeni içinde başlıklar halinde neden-sonuç ilişkisi kurularak anlatılmalı; araştırmaların güçlü ve zayıf noktaları belirtilmeli, yazar/yazarlar konu ile ilgili kendi deneyim ve düşüncelerini aktarmalı ve ileriye yönelik araştırılması gereken konular belirtilmelidir.
  7. Sonuç: En fazla 100 kelime olmalıdır. Derleme sonucunda ulaşılan püf noktaları ortaya konularak kısaca anlatılmalı, varsa eksikler kısaca belirtilerek, konu ile ilgili önerilerde bulunulmalıdır.
  8. Kaynaklar: Uluslararası kabul edilmiş kaynak (Kitap bölümü veya makale) yazım kurallarına göre yazılmalı, metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kaynak sayısı en fazla elli adet olmalıdır.

Derleme makale uzunluğu başlık ve kaynaklar hariç 10 sayfayı geçmemelidir.

 

Özel Kurallar

Dergiye yayımlanması için gönderilen makalelerde aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır.

Makale, PC uyumlu bilgisayarlarda Microsoft Word programı ile yazılmalıdır. Yazılar Word dosyasına, standart A4 ebatında, 12 punto ile Times News Roman karakterinde, 1.5 satır aralıklı olarak yazılmalı; sayfanın her iki tarafında 2.5 cm boşluk bırakılmalı, sayfalara başlık sayfasından başlayarak sırayla numara verilmelidir. Sayfa numarası her sayfanın alt kısmına yazılmalıdır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Tüm Türkçe yazı içeriklerinde Türk Dil Kurumu “yazım kılavuzu” kurallarına sadık kalınması esastır (www.tdk.gov.tr). Anatomik terimlerin Latinceleri kullanılmalıdır. Gündelik tıp diline yerleşmiş terimler ise okundukları gibi Türkçe yazım kurallarına göre yazılmalıdır. Yazar/yazarlar tarafından yabancı dildeki şekli ile yazılması istenen terimler tırnak içinde belirtilmelidir. İlaç isimleri etken madde adlarıyla yazılmalı, yazılım, tıbbi malzeme ve aygıt isimlerinde marka ve firma adı ile şehir ve ülke bilgisine ana metin içerisinde yer verilmelidir. Kısaltmalar yazı içinde ilk geçtiği yerde açıklandıktan sonra yazı içinde kısaltma şeklinde verilebilir. Özetlerde kısaltma kullanılmayacaktır. Dergide İngilizce olarak yazılmış yazılara da yer verilecektir.

Başlık sayfasında, Türkçe ve İngilizce başlık, kısa başlık ve yazarların adları açık olarak başlığın altında yer almalıdır. Soyadları üst simge ile numaralandırılarak, çalıştıkları kurumlar açık şekilde olarak belirtilir. Yazışmalar için; sorumlu yazar, haberleşme adresi, telefon, e-posta adresi ve varsa faks numarası yazılmalıdır. Ayrıca tüm yazarların akademik ünvanları, çalıştıkları kurumlar, e-mail adresleri, ORCID numaraları ayrı bir sayfa olarak belirtilmelidir. ORCID numarası yoksa https://orcid.org/signin adresinden kayıt olarak temin edilebilir. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi dip not olarak belirtilmelidir.

Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmeli, ardışık olarak numaralandırılmalı, hasta, doktor ve kurum adları görülmeyecek şekilde düzenlenmelidirler. Şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak sisteme minimum 300 DPI çözünürlükte yüklenmelidir. Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir. Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır. Mikroskopik şekillerde açıklayıcı bilgilere ek olarak, büyütme oranı ve kullanılan boyama tekniği de belirtilmelidir. Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde Tablo Ekle komutu kullanılarak hazırlanmalı ve ana metin içinde kaynak listesinin sonrasında her biri ayrı bir sayfa olarak sunulmalıdır. Tablolar JPEG, TIFF ya da diğer görsel formatlarda gönderilmemelidir. Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada alfabetik sıraya göre tanımlanmalıdır. Tablo genişlikleri 9 ya da 18 cm olmalıdır. Tablo dipnotlarında üst simge harfler kullanılmalıdır. Tablolar her biri ayrı bir sayfaya arabik rakamlarla (Tablo 1, Tablo 2, gibi) yazılmalı, her tablonun başlığı olmalıdır. Tablolar mutlaka ana metin hangi dilde ise o dilde olmalıdır. Tablo, resim, şekil ve fotoğrafların alındığı kaynak alt açıklamada kaynak numarası ile belirtilmelidir.

Yazıda geçiş sırasına göre yazılması gereken kaynaklar metinde parantez içinde belirtilmelidir. Yayın için en fazla 50 adet kaynak eklenebilir. Makalede bulunan yazar sayısı 4 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 4 veya daha fazla ise ilk 3 isim yazılıp “et al.” eklenmelidir. Kaynak yazımı için kullanılan format Index Medicus’ta belirtilen şekilde olmalıdır (Bkz: www.icmje.org).

Kaynak yazımı için örnek; (Noktalama işaretlerine lütfen dikkat ediniz):

Makale için; Yazar(lar)ın soyad(lar) ının tümü ve isim(ler)inin baş harf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt ve sayfa numarası belirtilmelidir.

Örnek: 1. Burns Jı. Radiation duodenitis. Proc Roy Soc Med 1971;64:395-6.

Kitap için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ının tümü ve isim(ler)inin baş harf(ler)i, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.

Örnek: 1.Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal and aberrant growth. In: Wilson JD, Foster DW, (Eds.) Wiliams’ Textbook of Endocrinology. 1st ed. Philadelphia: WB Saunders; 1992;1079-138.

2. Pope CE II. Anatomy and developmenta anomalies, In: Sleisenger MH, Fordtran JS, Editors. Gastrointestinal disease, pathophysiology, diagnosis, management. Section A. The esophagus, 3rd ed. Philadelphia. Saunders 1983; 407-14.

 

Doğrudan çeviri yazılar kabul edilmeyecektir. Görsel algılamayı ve okunabilirliği arttırmak amacıyla yazılar tablo ve şekillerden zengin olarak hazırlanmalı, çarpıcı noktalar farklı bir yazı karakteriyle yazılmalıdır.

Güncel Gastroenteroloji Dergisinde yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir. Güncel Gastroenteroloji Dergisinde yayınlanan yazıların yayım hakkı Türk Gastroenteroloji Vakfına aittir.

Gönderilen yazılar›n kontrol ve düzeltmeler için posta giderleri karşılığı olarak 650.00 TL, Türkiye İş Bankası Cebeci Hastanesi Şubesi (Şube Kodu: 4365) Türk Gastroenteroloji Vakfı 39035 Nolu TL hesabına (IBAN: TR71 0006 4000 0014 3650 0390 35) yatırılacak ve dekontun kopyası yazıyla birlikte gönderilecektir.

 

X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum